Nicolai, Edwin G.


Back L-R: Clemis, Nicolai, Ross, Parker, Spearman, Whitworth, Peeler, Robitzki, Bongiorno. Photo was taken in Savannah, Georgia, before crew went overseas.